Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów % akcji % głosów
IQ Venture Capital z siedzibą w Luksemburgu     9 733 843      9 733 843     39,71 39,71
Pozostali 14 776 816 14 776 816   60,29%    60,29%
Razem 24 509 564  24 509 564  100,00   100,00