RAPORT 2011-12-30

Nawiązując do raportu EBI numer 17/2011 „Raport okresowy za III kwartał 2011 r.”, Zarząd Site S.A. informuje, iż dnia 29.12.2011r. Spółka podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim o dofinansowanie projektu „Stworzenie automatycznego systemu promującego automatico.pl” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania wynosi 198 550,00 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”