RAPORT EBI 2011-05-16

Zarząd SITE S.A. po analizie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w 1 kwartale 2011 r. oraz w związku z nową strategią rozwoju Spółki, przedstawioną w raporcie bieżącym 13/2010 podaje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych na 2011 r. opublikowanej w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Na zmianę prognozy wyników finansowych na 2011 r. wpłynęły inwestycje w projekty realizowane w ramach nowej strategii spółki.
Po dokonaniu zmiany, prognoza wyników finansowych na 2011 r. obejmuje następujące pozycje:
• Przychody netto ze sprzedaży: 1 000 000 zł
• Zysk netto: 100 000 zł
Ocena realizacji prognozy wyników finansowych na 2011 r. będzie dokonywana przez Zarząd Spółki w raportach kwartalnych.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”