RAPORT EBI 2011-08-31

Nawiązując do raportu EBI numer 13/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku, Zarząd Site S.A. informuje, iż dnia 31.08.2011r. Spółka podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim o dofinansowanie projektu „Utworzenie platformy internetowej służącej do prowadzenia kampanii e-mailingowych przez firmę SITE S.A.” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usługi teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.2 – „usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania wynosi 438 500,00 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”