RAPORT EBI 2012-01-13

Zarząd Spółki Site S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 13 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 01/11/2011 o wyborze podmiotu uprawionego do przeprowadzenia badania sprowadzania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, dokonała wyboru biegłego rewidenta – spółka ALP Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odrowąża 15, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3718.

Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.