RAPORT EBI 2012-06-27

Zarząd Site S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2012 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.