RAPORT EBI 2013-05-29

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.site.pl), na dzień 24 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 12. Zamknięcie obrad. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”

 

20130529_141220_0000048575_0000043657

20130529_141220_0000048575_0000043656

20130529_141220_0000048575_0000043655

20130529_141220_0000048575_0000043654