RAPORT EBI 2013-11-15

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie w załączeniu przekazuje skorygowany raport kwartalny Spółki za III kwartał 2013 r. Korekta dotyczy tabeli rachunku przepływów pieniężnych. Omyłkowo wstawiono tabelę rachunku zysków i strat. Korekta raportu jest wynikiem błędu pisarskiego, w wyniku którego mylnie wstawiono niewłaściwą tabelę. W załączonym, skorygowanym raporcie wstawiono prawidłową tabelę ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.

20131115_122039_0000056491_0000050335


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dawid Skrzypczak-Prezes Zarządu