RAPORT EBI 2014-01-02

Zarząd Spółki Site S.A. (\”Emitent\”, \”Spółka\”) z siedzibą w Olsztynie informuje, że Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 01/12/2013 o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprowadzania finansowego Spółki za rok 2013, wybrała Adviser Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 26, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3883. Podstawa Prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dawid Skrzypczak-Prezes Zarządu