RAPORT ESPI 2014-05-30

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.site.pl), na dzień 25 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 12. Zamknięcie obrad. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

20140530_165714_0000065115_0000056634

20140530_165714_0000065115_0000056635