RAPORT EBI 2015-04-16

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu

spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.site.pl), na dzień 13 maja

2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie,

w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do

podejmowania uchwał
4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej

przez Walne Zgromadzenie
5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków
6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku

2014
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia

2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia

31 grudnia 2014 roku
10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku

2014
11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w roku 2014
12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014
13/ Zamknięcie obrad.

Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez

pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

0000066310_20150416_143207_0000078216

0000066309_20150416_143207_0000078216

0000066308_20150416_143207_0000078216