RAPORT EBI 2015-06-15

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2015 roku w Olsztynie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu nr 4, z uwagi na to, że w Walnym Zgromadzeniu wziął udział tylko jeden Akcjonariusz Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

0000070806_20150615_165830_0000081449