RAPORT EBI 2016-01-11

Zarząd Site S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Adviser Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewickiej 26, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3883 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.