RAPORT ESPI 2016-05-30

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.site.pl), na dzień 27 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1/Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2/Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4/Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie
5/Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków
6/Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015
8/Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
9/Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku
10/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015
11/Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015
12/Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015
13/Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
14/Zamknięcie obrad.

Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

0000081265_20160530_140517_0000094755

0000081264_20160530_140517_0000094755

0000081263_20160530_140517_0000094755