RAPORT ESPI 2017-01-03

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pani Małgorzaty Zawadzkiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Site S.A. ze skutkiem na dzień odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia SITE S.A.

§ 3 ust. 1. pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.