RAPORT EBI 2017-01-03

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.site.pl), na dzień 30 stycznia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5/ Podjęci uchwały w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej
6/ Zamknięcie obrad.

Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

0000087852_201701030000100662

0000087853_201701030000100662

0000087854_201701030000100662