RAPORT ESPI 2017-01-05

Zarząd Site S.A. informuje, że w raporcie bieżącym 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano rodzaj Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Site S.A. podaje jeszcze raz poprawiony tekst o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5/ Podjęci uchwały w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej
6/ Zamknięcie obrad.

Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

0000087877_201701050000100710

0000087876_201701050000100710

0000087875_201701050000100710