Raport EBI 2018-02-01

Zarząd Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Olsztynie (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 01.02.2018 r. Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect ze spółką Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Umowa). Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania tj. z dniem 01.02.2018 r.

Autoryzowany Doradca na mocy Umowy będzie współdziałać z Emitentem m.in. przy wypełnianiu przez Emitenta obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”