Raport EBI 2018-03-15

 

Zarząd Fat Dog Games S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 marca 2018 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 8.950.956,40 zł do kwoty 11.950.956,40 zł.

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Emitenta składa się z 119.509.564 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 5.000.000 akcji na okaziciela serii A,
b) 1.000.000 akcji na okaziciela serii B,
c) 247.879 akcji na okaziciela serii C,
d) 1.212.121 akcji na okaziciela serii D,
e) 17.049.564 akcji na okaziciela serii E,
f) 65.000.000 akcji na okaziciela serii F,
g) 30.000.000 akcji na okaziciela serii H,

W związku z powyższym zmianie uległ §7 ust. 1 Statutu.

Ponadto, w Statucie zmianie uległ §2 – siedzibą Spółki jest Warszawa.
W załączniku Zarząd Spółki przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

0000099887_201803150000111166