RAPORT EBI 26-09-2017

Spółka: SITE Spółka Akcyjna
Numer: 25/2017
Data: 26-09-2017
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Sprostowanie oczywistej omyłki aktu notarialnego zawierającego uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 7 lipca 2017 roku
Treść:
Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 17/2017 z dnia7 lipca 2017 roku, informuje, iż w dniu 25 września 2017 roku, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie w sprawie wskazania, iż na skutek pomyłki pisarskiej nie wskazano w § 1 ust. 2 uchwały nr 6/07/2017 Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, wyceny wkładu pieniężnego, dokonanej w dniu 23 czerwca 2017 roku określającej wartość wyceny wkładu niepieniężnego na łączną kwotę 5.868.000 zł

Zarząd Spółki, w załączeniu umieszcza treść protokołu obejmującego sprostowanie w/w aktu notarialnego, oraz tekst jednolity podjętych uchwał po sprostowaniu pomyłki pisarskiej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 7a), 8) oraz pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

akt notarialny 1369

akt notarialny 1920