RAPORT ESPI 2016-06-13

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Jarosława Krawczyka o zbyciu łącznie 2.450.000 akcji Site S.A. (dalej jako “Spółka”).

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Pan Jarosław Krawczyk posiadał 4.900.000 akcji Spółki, reprezentujących 19,99% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4.900.000 głosów, tj. 19,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Jarosław Krawczyk posiada 2.450.000 akcji Spółki, reprezentujące 9,99% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 2.450.000 głosów, tj. 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu.
Równocześnie Pan Jarosław Krawczyk poinformował, że jego żona Pani Dorota Krawczyk, z którą posiada rozdzielczość majątkową a z którą mieszka, posiada 1.152.991 akcji Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji posiadają razem 3.602.991 akcji Spółki, reprezentujące 14,7% kapitału Spółki oraz uprawniające do 3.602.991 głosów, tj. 14,7% głosów na walnym zgromadzeniu.