RAPORT ESPI 2016-09-26

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 pkt. 1, 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Filipa Pałęzy o nabyciu w dniu 19 września 2016 roku łącznie 187.135 akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”).

Przed nabyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Pan Filip Pałęza posiadał 1.154.047 akcji Spółki, reprezentujących 4,70% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.154.047 głosów, tj. 4,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Filip Pałęza posiadał 1.341.182 akcji Spółki, reprezentujące 5,47% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 1.341.182 głosów, tj. 5,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Równocześnie Pan Filip Pałęza poinformował, iż na dzień sporządzenia zawiadomienia tj. 21 września 2016 roku, posiada 1.600.000 akcji Spółki, reprezentujące 6,52% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 1.600.000 głosów, tj. 6,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pan Filip Pałęza poinformował również, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Site S.A. oraz o braku osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 i pkt. 3 lit. C wyżej powołanej ustawy.