RAPORT ESPI 2016-12-12

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Filipa Pałęzy o nabyciu w dniu 6 grudnia 2016 roku, podczas sesji GPW, łącznie 299 591 sztuk akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”), w wyniku czego przekroczył próg powyżej 10% udziału w głosach na WZA Spółki.

Przed nabyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Pan Filip Pałęza posiadał 2.200.409 akcji Spółki, reprezentujących 8,97% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.200.409 głosów, tj. 8,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Filip Pałęza posiada 2.500.000 akcji Spółki, reprezentujące 10,20 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 2.500.000 głosów, tj. 10,20 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Równocześnie Pan Filip Pałęza poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Site S.A. oraz o braku osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c wyżej powołanej ustawy.
Ponadto Pan Filip Pałęza poinformował, że powyższego zakupu dokonał w celach inwestycyjnych oraz że nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania posiadanego udziału w terminie 12 miesięcy w celach inwestycyjnych.

zawiadomienie_201612120028197147