RAPORT ESPI 2017-02-14

SITE S.A.: Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 14 lutego 2017 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Filipa Pałęzy o nabyciu w dniu 10 lutego 2017 roku, podczas sesji GPW, łącznie 400.000 sztuk akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”), w wyniku czego przekroczył próg powyżej 15% udziału w głosach na WZA Spółki.

Przed nabyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Pan Filip Pałęza posiadał 3.600.000 akcji Spółki, reprezentujących 14,68 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.600.000 głosów, tj. 14,68 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Filip Pałęza posiada 4.000.000 akcji Spółki, reprezentujące 16,32 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 4.000.000 głosów, tj. 16,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie Pan Filip Pałęza poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Site S.A. oraz o braku osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c wyżej powołanej ustawy.
Ponadto Pan Filip Pałęza poinformował, że powyższego zakupu dokonał w celach inwestycyjnych oraz że nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania posiadanego udziału w terminie 12 miesięcy w celach inwestycyjnych.

Image20170214_201702141596066304