RAPORT ESPI 2017-02-16

Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje powziął informację w trybie art. 69 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Jacka Wolskiego o zbyciu w dniu 1 lutego 2017 roku łącznie 57.178 sztuk akcji SITE S.A. (dalej jako „Spółka”) za średnią cenę 6 groszy za akcję , w wyniku czego zszedł poniżej progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje powziął informację w trybie art. 69 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Jacka Wolskiego o zbyciu w dniu 1 lutego 2017 roku łącznie 57.178 sztuk akcji SITE S.A. (dalej jako „Spółka”) za średnią cenę 6 groszy za akcję , w wyniku czego zszedł poniżej progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki.

W wyniki powyższej transakcji Pan Jacek Wolski posiada 1.168.946 akcji Spółki, reprezentujące 4,77 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 1.168.946 głosów, tj. 4,77 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.