RAPORT ESPI 2017-03-29

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 29 marca 2017 roku otrzymał zawiadomienie

w trybie art. 69 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od

Akcjonariusza Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (dalej jako „Akcjonariusz”) o nabyciu w

dniu 24 marca 2017 roku, podczas sesji w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, łącznie 600.000

sztuk akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”), w wyniku czego przekroczył próg powyżej 5% udziału w głosach

na WZA Spółki.

Przed nabyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał

1.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 4,64 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do

1.138.000 głosów, tj. 4,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 1.738.000 akcji Spółki, reprezentujące

7,09 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 1.738.000 głosów, tj. 7,09 % głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie Acjonariusz poinformował, iż żaden podmiot zależny od Formonar Investments Limited

nie posiada akcji Site SA. oraz nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o

których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1639, z późn. zm.)

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit.

c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz.

1639, z późn. zm.)