RAPORT ESPI 2017-03-30

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 30 marca 2017 roku otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 69 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od

Akcjonariusza Pana Filipa Pałęzy o zbyciu w dniu 28 marca 2017 roku, podczas sesji GPW, łącznie
1.000.000 sztuk akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”), w wyniku czego przekroczył próg poniżej 10 % udziału
w głosach na WZA Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Pan Filip Pałęza posiadał
3.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 12,24 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających
do 3.000.000 głosów, tj. 12,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Filip Pałęza posiada 2.000.000 akcji Spółki, reprezentujące
8,16 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 2.000.000 głosów, tj. 8,16 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie Pan Filip Pałęza poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających
akcje Site S.A. oraz o braku osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c wyżej powołanej ustawy.

Ponadto Pan Filip Pałęza poinformował, że powyższego zbycia dokonał w celach inwestycyjnych oraz
że nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania posiadanego udziału w terminie 12 miesięcy w celach
inwestycyjnych.