RAPORT ESPI 2017-04-03

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 3 kwietnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 69 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od
Akcjonariusza Pana Filipa Pałęzy o zbyciu w dniu 29 marca 2017 roku, podczas sesji GPW, łącznie
2.000.000 sztuk akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”), w wyniku czego przekroczył próg poniżej 5 % udziału
w głosach na WZA Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Pan Filip Pałęza posiadał
2.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 8,16 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do
2.000.000 głosów, tj. 8,16 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Filip Pałęza nie posiada akcji Site S.A.

Równocześnie Pan Filip Pałęza poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających
akcje Site S.A. oraz o braku osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c wyżej powołanej ustawy.
Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 3 kwietnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 69 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od
Akcjonariusza Pana Filipa Pałęzy o zbyciu w dniu 29 marca 2017 roku, podczas sesji GPW, łącznie
2.000.000 sztuk akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”), w wyniku czego przekroczył próg poniżej 5 % udziału
w głosach na WZA Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Pan Filip Pałęza posiadał
2.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 8,16 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do
2.000.000 głosów, tj. 8,16 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Filip Pałęza nie posiada akcji Site S.A.

Równocześnie Pan Filip Pałęza poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających
akcje Site S.A. oraz o braku osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c wyżej powołanej ustawy.