RAPORT ESPI 2017-04-03

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 3 kwietnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 69 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od
Akcjonariusza Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (dalej jako „Akcjonariusz”) o nabyciu w
dniu 29 marca 2017 roku, podczas sesji w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, łącznie 952.175
sztuk akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”), w wyniku czego przekroczył próg powyżej 10% udziału w głosach
na WZA Spółki.

Przed nabyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał
1.738.000 akcji Spółki, reprezentujących 7,09 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do
1.738.000 głosów, tj. 7,09 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 2.690.175 akcji Spółki, reprezentujące
10,97 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 2.690.175 głosów, tj. 10,97 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie Acjonariusz poinformował, iż żaden podmiot zależny od Formonar Investments Limited
nie posiada akcji Site SA. oraz nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o
których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1639, z późn. zm.)

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit.
c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz.
1639, z późn. zm.)