RAPORT ESPI 2017-04-19

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza ERNE VENTURES SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Akcjonariusz”) o nabyciu w dniu 18 kwietnia 2017 roku, w transakcji pakietowej, 2.450.000 (dwóch milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”).

Przed nabyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 2.450.000 akcji Spółki, reprezentujące 9,996 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 2.450.000 głosów, tj. 9,996 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie Akcjonariusz informuje, że nie istnieją podmioty zależne od ERNE VENTURES SA posiadające akcje Spółki, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1639, z późn. zm.).

Ponadto Akcjonariusz informuje, iż nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1639, z późn. zm.).

Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce.