RAPORT ESPI 2017-04-20

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Jarosława Krawczyka (dalej jako „Akcjonariusz”) o zbyciu w dniu 18 kwietnia 2017 roku łącznie 2.450.000 (dwóch milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”).

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał 2.450.000 akcji Spółki, reprezentujące 9,99 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 2.450.000 głosów, tj. 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.