Raport ESPI 2017-05-05

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 5 maja 2017 roku otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 69 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (dalej jako “Akcjonariusz”) o zbyciu w dniu 27 kwietnia 2017 roku, podczas sesji GPW, łącznie 250.000 sztuk akcji Site S.A. (dalej jako “Spółka”), w wyniku czego przekroczył próg poniżej 10 % udziału w głosach na WZA Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał
2.690.175 akcji Spółki, reprezentujących 10,97 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających
do 2.690.175 głosów, tj. 10,97 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 2.440.175 akcji Spółki, reprezentujące
8,16 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 2.440.175 głosów, tj. 9,95 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Równocześnie Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających
akcje Site S.A. oraz o braku osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c wyżej powołanej ustawy.