RAPORT ESPI 2017-06-02

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektem uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, IQ Venture Capital s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 (“ZWZ”), punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki wraz z projektem uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad ZWZ, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2017 z dnia 23 maja 2017 roku, ulega zmianie poprzez dodanie następującego punktu porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki”

Nowy planowany porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, po wprowadzeniu powyższej zmiany, przedstawia się następująco:

1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,
4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie,
5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków,
6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku,
10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016,
13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
15/ Zamknięcie obrad.

Zarząd Emitenta przekazuje również w załączeniu projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza. Zaproponowana uchwała stanowi uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 23 maja 2017 roku w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2017.

gloszony_przez_Akcjonariusza_na_ZWZ_SiteS_A__zwolane_na_dzien_30_06_2017_roku_201706020097331676