RAPORT ESPI 2017-06-09

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 (“ZWZ”), następujących punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:

1/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
2/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki;
3/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki;
4/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki;
5/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6/ emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;
7/ upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad ZWZ, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 23 maja 2017 roku oraz w raporcie bieżącym 14/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku, ulega zmianie poprzez dodanie następujących punktów porządku obrad:

1/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
2/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki;
3/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki;
4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki;
5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6/ podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;
7/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Nowy planowany porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, po wprowadzeniu powyższej zmiany, przedstawia się następująco:

1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,
4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie,
5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków,
6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku,
10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,
11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016,
13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
16/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki,
17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki,
18/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki,
19/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
20/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,
21/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
22/ Zamknięcie obrad.

Zarząd Emitenta przekazuje również w załączeniu projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza. Zaproponowane uchwały stanowią uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 23 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 13/2017 oraz w dniu 2 czerwca 2017 roku w raporcie bieżącym 14/2017.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

projekty_uchwal_na_ZWZ_zwolane_na_dzien_30.06.2017_r._201706091616101819