RAPORT ESPI 2017-06-12

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 69 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (dalej jako „Akcjonariusz”) o zbyciu w dniu 9 czerwca 2017 roku, podczas sesji w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, łącznie 100.00 sztuk akcji Site S.A. (dalej jako „Spółka”), w wyniku czego zmniejszeniu uległ udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Site S.A.

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał 1.300.000 akcji Spółki, reprezentujących 5,30 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.300.000 głosów, tj. 5,30 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 1.200.000 akcji Spółki, reprezentujące
4,89 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 1.200.000 głosów, tj. 4,89 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Równocześnie Acjonariusz poinformował, iż żaden podmiot zależny od Formonar Investments Limited nie posiada akcji Site SA. oraz nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1639, z późn. zm.)

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1639, z późn. zm.)