RAPORT ESPI 2017-07-07

Zmiana Statutu Spółki

Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 07 lipca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 03/07/2017 i 04/07/2017 w sprawie zmiany statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 Statutu Spółki:
Firma Spółki brzmi: SITE Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: SITE S.A.————————————————————————

Zmienione brzmienie § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Spółka działa pod firmą: Fat Dog Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: Fat Dog Games S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:———————————————
1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,———————
2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-
3) Działalność wydawnicza,————————————————————
4) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,——————————–
5) Telekomunikacja,———————————————————————
6) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,———————————————
7) Działalność usługowa w zakresie informacji,————————————-
8) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,————————————————-
9) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,—
10) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,———————————————-
11) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,————————————
12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,——————
13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,–
14) Działalność wspomagająca edukację,——————————————–
15) Artystyczna i literacka działalność twórcza.————————————-

Zmienione brzmienie § 6 ust. 1 po pkt 15) Statutu Spółki dodaje się pkt 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) i 32) w następującym brzmieniu:
16) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z,—————
17) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z,—-
18) Wydawanie gazet – 58.13.Z,————————————————————–
19) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,————————-
20) Drukowanie gazet – 18.11.Z,————————————————————-
21) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,—————————————–
22) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – 18.13.Z,——-
23) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,—————————-
24) Produkcja gier i zabawek – 32.40.Z,—————————————————-
25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 46.51.Z,———————————————————————————————-
26) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.41.Z,————————————-
27) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.65.Z,———————————————————————————
28) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,——————————————————————————————–
29) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,———————————————————————————————-
30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z,———————————————–
31) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z,—————————————————————————
32) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.12.Z.”———————————————————-

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.