RAPORT ESPI 2017-07-07

Uzupełnienie do raportu EBI nr 18/2017 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w uzupełnieniu raportu EBI nr 18/2017 z dnia 07.07.2017r. informuje, że w dniu 7 lipca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oprócz uchwał zmieniających statut Spółki wykazanych w raporcie EBI 18/2017 z dnia 07.07.2017r, podjęło również uchwałę nr 05/07/2017 w sprawie zmiany § 19 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.—-
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.—-
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.———————————————————————-

Zmienione brzmienie § 19 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.——————————————
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 – 4 poniżej.——————————————————————
3. Akcjonariusz Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.———————–
4. Akcjonariusz IQ Venture Capital S. á r. l. z siedzibą w Luksemburgu jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1(jednego) członka Rady Nadzorczej.—–
5. W przypadku, gdy Erne Ventures S.A. z siedziba w Warszawie lub IQ Venture Capital S. á r. l. z siedzibą w Luksemburgu są akcjonariuszami Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie jest uprawniony akcjonariusz Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie lub IQ Venture Capital S. á r. l. z siedzibą w Luksemburgu.——————————————
6. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienia ust. 3 lub ust. 4 powyżej dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lub poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce.————–
7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.—————————————————————————————————
8. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).————————-
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.———————————————————————-
10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”—————————————————————————————-