Raport ESPI 2017-08-16

Odwołanie Prezesa Zarządu oraz powołanie nowych członków Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki została podjęta uchwała nr 2 w sprawie odwołania z dniem 21 sierpnia 2017 roku Pana Dawida Skrzypczaka z funkcji Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2 z dnia 16 sierpnia 2017 roku powołała z dniem 21 sierpnia 2017 roku do składu Zarządu Spółki Pana Dariusza Skrzypkowskiego powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Pana Aleksandra Sierżegę na stanowisko Członka Zarządu oraz Pana Radomira Woźniaka na stanowisko Członka Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że życiorysy nowo powołanych członków Zarządu zostaną opublikowane osobnym komunikatem

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).