Raport ESPI 2017-09-05

Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. w dniu 04/09/2017 r. otrzymał w imieniu ERNE VENTURES S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o treści, w którym poinformowano, iż w dniu 31/08/2017 ERNE VENTURES sprzedał na podstawie umowy cywilno-prawnej 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji spółki SITE S.A. (Emitent).
Przed transakcją ERNE VENTURES posiadał 1.350.000 (jeden milion trzysta
pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta.

Po powyższej transakcji ERNE VENTURES posiada 150.000 (sto pięćdziesiąt
tysięcy) akcji Emitenta stanowiących łącznie 0,61% kapitału zakładowego i
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

ERNE VENTURES S.A. poinformowała, że nie istnieją podmioty zależne od ERNE VENTURES S.A. posiadające akcje Emitenta, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie.

ERNE VENTURES poinformowało również, że:
– nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie, oraz, że
– w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

ERNE_VENTURES_SITE_ARTYKUL_69_USTAWY_O_OFERCIE_04-09-2017_201709052075975212