Raport ESPI 2018-01-12

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2018
Data sporządzenia:2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Fat Dog Games S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 12.01.2018 r. otrzymał od  IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „IQ Partners”), zawiadomienie w trybie 69a ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść wspomnianego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.