RAPORT ESPI 29-09-2017

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr43/2017
Data sporządzenia: 2017-09-29
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.
Temat
Informacja o objęciu akcji spółki SITE S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Spółka”) informuje, iż:  ERNE VENTURES S.A. w dniu dzisiejszym objęła 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F Spółki po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) spółki Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. ERNE VENTURES S.A. również w dniu dzisiejszym objęła 1.600.000 (milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii H Spółki Site S.A. (dalej ‚Spółka’) po cenie emisyjnej w wysokości 0,11 zł (jedenaście groszy) za każdą poszczególną akcję, to jest za kwotę 176.000 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).  Dariusz Skrzypkowski (będący jednocześnie prezesem zarządu Spółki) objął w dniu dzisiejszym 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F Spółki po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych, 00/100) spółki Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 Aleksander Sierżęga (będący jednocześnie członkiem zarządu Spółki) objął w dniu dzisiejszym 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F Spółki po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) spółki Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.