Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba głosów Liczba akcji % akcji % głosów
Erne Ventures 24 548 776 24 548 776 20,54% 20,54%
Dariusz Skrzypkowski 6250000 6250000 5,02% 5,02%
Aleksander Sierżęga 16250000 16250000 13,60% 13,60%
Arionn FIZ 7 685 953 7 685 953 6,43% 6,43%
Free float 52889564 52889564 49,39% 49,39%
Suma 119509564 119509564 100,00% 100,00%